Regler och villkor

Denna webbsida (med undantag för webbsidor som länkar från webbplatsen leder
till) ägs av SYSTEM 3E S.A. med säte i Warszawa med adress Rondo Organizacji
Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa registrerat vid Nationella
domstolsregistrets företagarregistret som förs av Tingsrätten för Huvudstaden i
Warszawa, 12e Näringsavdelningen för Nationella domstolsregistret (KRS) under
KRS-nummer 0000687344, NIP 5223096436, REGON 367862355 med
aktiekapitalet på 1 539 468,30 zł (enmiljonfemhundratrettioniotusen
fyrahundrasextioåtta zloty 30/100) som inbetalats i sin helhet (nedan: ”SYSTEM
3E” eller ”Bolaget”).
Besök på webbsidan https://www.system3e.com/ likställs med att SYSTEM 3Es
webbsidans Regler och villkor godkänns. Användare som inte ger sitt samtycke till
att följa bestämmelserna i denna rättsliga information ombedes att inte använda
webbsidan. De övriga webbsidorna dit länkar placerade på den aktuella
webbsidan leder kan ha andra villkor som användaren är skyldig att ta del av.
Dessa Regler och villkor av SYSTEM 3Es webbsida (nedan: ”Regler och villkor”)
anger regler för hur Bolagets webbsida (nedan: ”Webbtjänst”) fungerar och ska
nyttjas.

 1. Webbtjänstens grundläggande syfte är att tillgängliggöra informationsinnehåll
  gällande bolaget SYSTEM 3E och dess verksamhet innefattande de evenemang
  som arrangeras eller medarrangeras av SYSTEM 3E samt annan information av
  informations-, kampanj-, marknadsförings- eller reklamkaraktär som även kan
  avse andra företag och organisationer.
 2. SYSTEM 3E förbehåller sig rätten att när som helst, i vilken omfattning som helst
  och utan föregående meddelade till Webbtjänstens användare, införa ändringar
  eller komplettera information eller uppgifter som publiceras i Webbtjänsten.
 3. SYSTEM 3E gör sitt bästa för att Webbtjänstens innehåll ska vara aktuellt. Det
  undantas dock något som helst ansvar av Bolaget för att informationen,
  uppgifterna och deras delar är aktuella, korrekta, tillförlitliga och kompletta. Detta
  gäller även alla andra webbsidor som länkar leder till.
 4. SYSTEM 3E tar inget ansvar för innehåll av de webbsidor som länkar i
  Webbtjänsten leder till.
 5. För att kunna använda Webbtjänsten måste användaren ha en fungerande
  internetuppkoppling samt fungerande enhet som möjliggör anslutning till nätet.
 6. SYSTEM 3E rekommenderar användning av de nyaste webbläsarversionerna
  med aktiverad hantering av cookie-filer.
 7. Nyttjande w Webbtjänsten är avgiftsfritt.
 8. Information, texter, bilder, artiklar och andra uppgifter som publiceras i
  Webbtjänsten får inte kopieras (helt eller delvis), mångfaldigas eller modifieras
  utan föregående samtycke från bolaget SYSTEM 3E i enlighet med
  upphovsrättslagen av den 4 februari 1994 (Polsk författningssamling Dz. U. Nr 24,
  pos. 83 med senare ändringar). De får inte heller användas i kommersiellt syfte.
 9. Alla rättigheter till logotypen av SYSTEM 3E som publiceras i Webbtjänsten,
  rättigheterna till Webbtjänsten inklusive Webbtjänstens form ägs av bolaget
  SYSTEM 3E och någon annan användning än visning för eget personligt bruk i
  informationssyftet eller andra syften som tillåts inom ramen för gällande
  lagstiftning är förbjuden.
 10. SYSTEM 3E erkänner helt rättigheter av Webbtjänstens användare avseende
  personlig integritet och skydd av personuppgifter. Nyttjande w Webbtjänsten
  kräver inte att Webbtjänstens användare avslöjar sin identitet med förbehåll för 2-
  4 st.
 11. SYSTEM 3E kan införa tjänster som baseras på valfri prenumeration. Då
  ombedes personen som beställer sådan tjänst att ange grundläggande
  identifieringsuppgifter. Uppgifterna lagras så länge tjänsten är aktiv och tas bort
  omedelbart efter att vi fått information från användaren om uppsägning av
  tjänsten (genom att användaren klickar på en uppsägningslänk som medföljer i
  varje nyhetsbrev). Dom 3E behandlar personuppgifter i enlighet med
  EUROPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april
  2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
  personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
  av direktiv 95/46/EG.
 12. SYSTEM 3E informerar att bolaget kan förpliktigas att överlämna insamlade
  uppgifter, inkl. IP-adresser av personer som nyttjar Webbtjänsten till domstolar,
  polis och andra behöriga myndigheter eller statliga organ i samband med
  förfaranden och ärenden som de driver.
 13. Webbtjänsten innehåller länkar till andra webbsidor. SYSTEM 3E ansvara inte
  för privatpolicy som gäller på dessa webbsidor.
 14. SYSTEM 3E informerar att användning av Webbtjänsten och andra webbsidor
  medför potentiella risker, där den största risken är att Webbtjänsten infekteras
  med olika sorters skadliga programvaror (av typen virus, ”datormaskar” – worms,
  ”trojanhästar”). För att undvika dessa risker ska Webbtjänstens användare förse
  sin enhet som denne använder för att använda internt med ett fungerande
  antivirusprogram – genom att installera den nyaste versionen.
 15. SYSTEM 3E informerar också att det kan uppstå särskilda risker vid nyttjande
  av Webbtjänsten och andra webbsidor i samband med aktiviteter av sk. hackare.
 16. SYSTEM 3E informerar att det finns risk för nätbrottslighet i samband med
  ovan beskrivna oönskade aktiviteter trots att bolaget använder modern teknik för
  att skydda Webbtjänsten. Bolaget SYSTEM 3E tar inget ansvar för risker i samband
  med nyttjandet av Webbtjänsten.
 17. Nyttjande av Webbtjänsten likställs med att bestämmelserna i dessa Regler
  och villkor godkänns.
 18. Bestämmelser i dessa Regler och villkor tillämpas endast på denna Webbtjänst
  och gäller inte för andra aktörers webbsidor.
  Vid frågor eller klagomål gällande Webbtjänsten som ägs av SYSTEM 3E kontakta:
  SYSTEM 3E S.A.
  Rondo ONZ 1
  00 – 124 Warszawa
  (22) 544 99 10
  kontakt@system3e.com
  På de ärenden som inte regleras i dessa Regler och villkor ska gällande polsk
  lagstiftning tillämpas.